Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wijzer over je hond

Gevestigd te Beltrum

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1   Wijzer over je hond Opdrachtnemer is het uitvoerende bedrijf dat, individueel of in groepsvorm lessen, gedragsbegeleiding, voedingsadvies, uitlaatservice op maat aanbiedt

1.2   Opdrachtgever deelnemer die het bovengenoemde bedrijf wenst in te schakelen voor het uitvoeren van een dienst.

1.3   Diensten alle werkzaamheden welke dan ook die wijzer over je hond aan de Opdrachtgever aanbiedt, en voor of uit naam van de opdrachtgever zal verrichten.

1.4   Overeenkomst een overeenkomst waarbij de opdrachtgever zich aan de diensten van wijzer over je hond verbindt, totdat de diensten vanuit wijzer over je hond geleverd zijn.

1.5   Contractperiode de overeengekomen, vooraf bepaalde tijdsduur van de Opdrachtgever en wijzer over je hond.

Artikel 2 Betaling

2.1   De betaling wordt tenzij anders overeengekomen is contant of per pin tijdens het consult of de   lessen voldaan.

2.2   Opdrachtgever ontvangt binnen 7 dagen de factuur per mail.

2.3   Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot 14 dagen voor afgesproken diensten kosteloos te annuleren.

2.4   Inschrijving zowel mondeling als schriftelijk verplicht tot betaling van de gehele cursus, workshop, consult zoals overeengekomen.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1   De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet optreden van door de Opdrachtgever gewenste resultaat. Desalniettemin zal de Opdrachtnemer, wat binnen haar expertise, kennis en kunde ligt, haar uiterste best doen het gewenste resultaat te bereiken. één garantie op de uitkomst van het traject/dienst kan echter niet gegeven worden. De Opdrachtnemer kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van het gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

3.2   Deelname is voor de Opdrachtgever op eigen risico en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en welzijn van het dier.

3.3   De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk naar aanleiding van het niet nakomen bij het   uitvoeren van de dienst.

3.4   De Opdrachtgever dient in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering, die ook geldig is voor zijn/haar hond(en).

3.5   De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor materiële en immateriële schade.

3.6   De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen.

3.7   De Opdrachtgever gaat zorgvuldig om met de aangeboden materialen die gebruikt zullen worden gedurende de diensten van de Opdrachtnemer. Mocht er schade ontstaan op de aangeboden materialen, dan wordt dat verhaalt op de veroorzaker.

3.8   De Opdrachtgever is te allen tijde voor eigen risico op de locatie van Wijzer over je hond.

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het geadviseerde traject. Eventuele advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De Opdrachtnemer blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 4 Plichten Opdrachtgever

 

4.1   De honden van de Opdrachtgever dragen gedurende de diensten van de Opdrachtnemer geen slippende halsbanden of tuigen. Slipkettingen, prikbanden en andere correctie middelen zijn niet toegestaan.

4.2   Opdrachtnemer wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving dat wil zeggen dat Opdrachtgever dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.

4.3   Op locatie Wijzer over je hond dienen de honden, behalve op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur aangelijnd te zijn.

4.4   In overleg met opdrachtnemer is het toegestaan dat de deelnemer/ cursist andere personen meebrengt, doch uitsluitend op eigen risico van de deelnemer/ cursist.

4.5   De relaties van de opdrachtgever moeten zich aanpassen aan een nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

 

Artikel 5 intellectueel eigendom en copyright

 

5.1   De Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet – en regelgeving.

5.2   De Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

5.3   De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor foto’s of ander beeldmateriaal, gemaakt tijdens de door haar georganiseerde dienst, te gebruiken voor promotiedoeleinden van de Opdrachtnemer op website en social media.

5.4   Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen artikel 5.3 dan dient de Opdrachtgever dit zelf te melden bij de Opdrachtnemer.

5.5   De Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de overeenkomst inzake methoden, trajecten en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

5.6   Alle door de Opdrachtnemer verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik inzake het traject/cursus en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.